Koningsdag zijn wij gesloten!
sfeerafbeelding
 1. De notarispraktijk wordt uitgeoefend middels een praktijkvennootschap.

 2. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard.

 3. Indien in de werkzaamheden, die worden verricht ter uitvoering van de aan de notaris gegeven opdracht, één of meer fouten zijn gemaakt, is de met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen totale schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval de notaris aanspraak op uitkering geeft.

 4. De in artikel 3. omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval de notaris aansprakelijk is voor fouten van door hem ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door hem bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd.

 5. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in artikel 3. geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.

  Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en van al de kandidaat- notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn.

 6. Als een opdracht wordt verleend door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het voldoen van de declaratie van de notaris. Als de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een (al dan niet in oprichting zijnde) rechtspersoon dan wordt de opdracht geacht mede door de natuurlijk persoon te zijn verleend.

 7. Het in ontvangst nemen van een door/namens de notaris op verzoek van opdrachtgever opgemaakte ontwerpakte impliceert het verleend zijn van een opdracht aan de notaris, ook indien niet een (schriftelijke) opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen.

 8. Bij het inschakelen van derden zal de notaris zoveel als mogelijk is overleg met de opdrachtgever voeren. De notaris is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden.

 9. Alle aanspraken van opdrachtgevers en derden vervallen, indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij de notaris binnen drie maanden nadat de opdrachtgever respectievelijk de derde bekend was, of redelijkerwijs bekend kon zijn, met de feiten waarop hij zijn aanspraak baseert.

 10. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door de notaris gehanteerde uurtarief.

  Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag in rekening te brengen.

  Ook de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de overeenkomst. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen.

 11. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de cliënt in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente (als bedoeld in artikel 6:119 Burgerlijk Wetboek) verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde cliënt worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de cliënt.

 12. De notaris is bevoegd bij wijze van voorschot en/of tussentijds te declareren.

  Tevens is de notaris bevoegd, indien een opdrachtgever zijn opdracht tussentijds intrekt, een honorarium in rekening te brengen, gebaseerd op de door de notaris inmiddels bestede tijd alsmede de door de maatschap gemaakte kosten zoals verschotten of anderszins.

 13. De opdrachtgever aan wie door middel van een factuur of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium en/of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van het verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van de vordering maakt.

 14. Op de rechtsverhouding tussen de notaris en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.

 15. Op de dienstverlening door de notaris is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme van toepassing.

  In dat kader is de notaris onder meer verplicht:

  1. in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat;

  2. zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet.

 16. Een vordering op de notarispraktijk vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. De notarispraktijk betaalt op grond van de beleidsregel van de KNB alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregel genoemde uitzonderingen.

 17. Ingeval de opdrachtgever klachten heeft jegens de notaris zal hij deze klachten eerst aan de notaris naar voren brengen. Wordt daarop naar de mening van opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:

  1. de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie;

  2. de desbetreffende Kamer van Toezicht over de Notarissen en de Kandidaat-Notarissen en/of

  3. de burgerlijke rechter.

  De Algemene Voorwaarden van notariskantoor Timmers zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Den Haag onder depot nummer: 48/2009