Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden notariskantoor Timmers

Artikel 1
De notarispraktijk wordt uitgeoefend door middel van een praktijkvennootschap. De notaris die zijn praktijk uitoefent door middel van de praktijkvennootschap is de opdrachtnemer, hierna te noemen: Notariskantoor Timmers.

Artikel 2
Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Notariskantoor Timmers B.V., hetzij aan notaris mr R.W.B. Timmers, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens Notariskantoor Timmers B.V.
De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Artikel 3 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en Notariskantoor Timmers. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn. In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is deze nieuwe versie van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen zoals hier genoemd en treden deze nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.

Artikel 4    
Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Notariskantoor Timmers verschuldigd zijn. In het geval van overlijden van de cliënt gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel. Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap zijn hoofdelijk mede-aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan Notariskantoor Timmers enige opdracht is gegeven (waaronder een opdracht tot oprichting van een rechtspersoon of personen vennootschap).

Artikel 5    
Indien de cliënt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren; dan wel te kort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen of zulks dreigt te gebeuren, is Notariskantoor Timmers gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

Artikel 6    
Op de door Notariskantoor Timmers verleende diensten en verrichte werkzaamheden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. De WWFT bevat zowel de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek als de meldingsplicht.
De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland in Zoetermeer. Indien de notaris overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt. Notariskantoor Timmers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die melding voor de cliënt en voor derden.

Artikel 7    
Notariskantoor Timmers is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van externe deskundigen of derden die door Notariskantoor Timmers zijn ingeschakeld. Elke opdracht aan Notariskantoor Timmers houdt in de acceptatie van cliënt van eventuele bedingen waarbij de betreffende externe deskundigen of derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. Notariskantoor Timmers is bevoegd namens cliënt aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van genoemde derden en externe deskundigen te aanvaarden.

Artikel 8   
De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 9   
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 10
Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij Notariskantoor Timmers ingediende klacht.
De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door Notariskantoor Timmers geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 11
De cliënt vrijwaart Notariskantoor Timmers tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met óf voortvloeien uit de werkzaamheden die Notariskantoor Timmers voor de opdracht heeft verricht.

Artikel 12 
Notariskantoor Timmers blijft enig en uitsluitend auteursgerechtigde betreffende alle door haar opgestelde en/of aan de cliënt of derden verschafte stukken en dergelijke.

Artikel 13
De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper. De notaris deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Artikel 14
Een opdracht geldt als aanvaard:
- als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
- als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel - als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

Artikel 15a
Wanneer een cliënt een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigd, is Notariskantoor Timmers bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Notariskantoor Timmers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de cliënt en Notariskantoor Timmers schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15b
In afwijking tot het vorenstaande is Notariskantoor Timmers, indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) vijf dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd terzake van de sub 15.a. bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren negentig procent (90%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium (inclusief meerwerkbepaling).

Artikel 15c
Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is cliënt in het sub 15.b. omschreven geval verschuldigd negentig procent (90%) van het offertetarief (inclusief meerwerkbepaling) dat Notariskantoor Timmers ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 16
Betaling geschiedt binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele reclames ter zake van de factuur vinden eveneens plaats uiterlijk binnen de geldende betalingstermijn, bij gebreke waarvan dat recht vervalt. Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en is wettelijke (handels)rente verschuldigd. Indien na te zijn aangemaand geen volledige betaling heeft plaatsgevonden, zijn tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

Artikel 17
De uurtarieven van (medewerkers van) Notariskantoor Timmers worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd.
Urentarieven worden op hele euro's afgerond.

Artikel 18
De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 19
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

Artikel 20
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing.
Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 21
Deze algemene voorwaarden bestaan in het Nederlands en het Engels. In geval van geschil over inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.