Onze algemene voorwaarden

Find our general terms and conditions in English below.

Algemene voorwaarden notariskantoor Timmers

Artikel 1
De notarispraktijk wordt uitgeoefend door middel van een praktijkvennootschap. De notaris die zijn praktijk uitoefent door middel van de praktijkvennootschap is de opdrachtnemer, hierna te noemen: Notariskantoor Timmers.

Artikel 2
Alle opdrachten, hetzij rechtstreeks aan Notariskantoor Timmers B.V., hetzij aan notaris mr R.W.B. Timmers, hetzij aan individuele kantoorgenoten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door en namens Notariskantoor Timmers B.V.
De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing.

Artikel 3 
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de cliënt en Notariskantoor Timmers. Deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de praktijkvennootschap en van al de kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens de notaris werkzaam zijn. In geval van een nieuwe versie van deze voorwaarden, is deze nieuwe versie van rechtswege van toepassing op alle rechtsverhoudingen zoals hier genoemd en treden deze nieuwe voorwaarden in de plaats van de onderhavige voorwaarden.

Artikel 4    
Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Notariskantoor Timmers verschuldigd zijn. In het geval van overlijden van de cliënt gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel. Bestuurders, aandeelhouders, (beoogde) oprichters en vennoten van een rechtspersoon of personenvennootschap zijn hoofdelijk mede-aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen van de rechtspersoon of personenvennootschap door of ten aanzien van welke aan Notariskantoor Timmers enige opdracht is gegeven (waaronder een opdracht tot oprichting van een rechtspersoon of personen vennootschap).

Artikel 5    
Indien de cliënt de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of bescheiden niet tijdig verschaft of in enig ander opzicht de behandelaar niet in staat stelt of belemmert de opdracht uit te voeren; dan wel te kort schiet in de nakoming van zijn financiële verplichtingen of zulks dreigt te gebeuren, is Notariskantoor Timmers gerechtigd de opdracht onmiddellijk op te schorten c.q. te beëindigen zonder schadeplichtig te worden.

Artikel 6    
Op de door Notariskantoor Timmers verleende diensten en verrichte werkzaamheden is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) van toepassing. De WWFT bevat zowel de verplichting tot het verrichten van cliëntenonderzoek als de meldingsplicht.
De notaris is verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland in Zoetermeer. Indien de notaris overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt. Notariskantoor Timmers is niet aansprakelijk voor de gevolgen van die melding voor de cliënt en voor derden.

Artikel 7    
Notariskantoor Timmers is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van tekortkomingen van externe deskundigen of derden die door Notariskantoor Timmers zijn ingeschakeld. Elke opdracht aan Notariskantoor Timmers houdt in de acceptatie van cliënt van eventuele bedingen waarbij de betreffende externe deskundigen of derden beogen hun aansprakelijkheid te beperken. Notariskantoor Timmers is bevoegd namens cliënt aansprakelijkheidsbeperkende bedingen van genoemde derden en externe deskundigen te aanvaarden.

Artikel 8   
De aansprakelijkheid van de notaris is beperkt tot de dekking waarvoor een beroepsaansprakelijkheidsverzekering is afgesloten, vermeerderd met het eventuele eigen risico. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimumnormen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen. Als om welke reden dan ook geen uitkering op grond van deze verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid van de notaris beperkt tot een bedrag gelijk aan het voor de uitvoering van de desbetreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium voor de werkzaamheden waaruit dan wel waardoor de schade is ontstaan.

Artikel 9   
De aansprakelijkheidsbeperking geldt ook als de notaris aansprakelijk wordt gesteld voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het niet deugdelijk functioneren van de door de notaris bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken.

Artikel 10
Een aansprakelijkstelling dient te zijn voorafgegaan door een bij Notariskantoor Timmers ingediende klacht.
De klacht moet tijdig, schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend, bij gebreke waarvan door Notariskantoor Timmers geen enkele aansprakelijkheid wordt aanvaard. Elk recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

Artikel 11
De cliënt vrijwaart Notariskantoor Timmers tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met óf voortvloeien uit de werkzaamheden die Notariskantoor Timmers voor de opdracht heeft verricht.

Artikel 12 
Notariskantoor Timmers blijft enig en uitsluitend auteursgerechtigde betreffende alle door haar opgestelde en/of aan de cliënt of derden verschafte stukken en dergelijke.

Artikel 13
De notaris licht de cliënt tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling. Het honorarium wordt vastgesteld op basis van de aan de opdracht bestede uren vermenigvuldigd met het door de notaris gehanteerde uurtarief, tenzij anders is overeengekomen. Als de notaris werkzaamheden verricht naar aanleiding van een koopovereenkomst, wordt het honorarium bij partijen in rekening gebracht zoals dat in de koopovereenkomst door partijen is afgesproken. Als hierover niets is afgesproken, dan brengt de notaris het honorarium in rekening bij koper. De notaris deelt tijdig aan de cliënt mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, een ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.

Artikel 14
Een opdracht geldt als aanvaard:
- als de opdracht door de opdrachtnemer is bevestigd aan de cliënt; dan wel
- als de cliënt een namens de notaris op verzoek van de cliënt gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt; dan wel
- als de notaris een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris de akte van levering zal verlijden, en alle werkzaamheden ter zake start.

Artikel 15a
Wanneer een cliënt een opdracht tot dienstverlening voortijdig beëindigd, is Notariskantoor Timmers bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan de cliënt te declareren op basis van de door Notariskantoor Timmers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de cliënt en Notariskantoor Timmers schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 15b
In afwijking tot het vorenstaande is Notariskantoor Timmers, indien de afspraak tot het verlijden van notariële akte(n) vijf dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de desbetreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan komen, bevoegd terzake van de sub 15.a. bedoelde werkzaamheden aan de cliënt te declareren negentig procent (90%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium (inclusief meerwerkbepaling).

Artikel 15c
Ingeval geen honorarium is overeengekomen dan is cliënt in het sub 15.b. omschreven geval verschuldigd negentig procent (90%) van het offertetarief (inclusief meerwerkbepaling) dat Notariskantoor Timmers ten tijde van de opdracht hanteert voor de opgedragen werkzaamheden.

Artikel 16
Betaling geschiedt binnen de op de facturen aangegeven betalingstermijnen en bij het ontbreken van een zodanige termijnaanduiding, binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur. Eventuele reclames ter zake van de factuur vinden eveneens plaats uiterlijk binnen de geldende betalingstermijn, bij gebreke waarvan dat recht vervalt.
Bij gebreke van tijdige betaling is sprake van verzuim en is wettelijke (handels)rente verschuldigd tot aan de datum van voldoening, zulks met een minimum van € 50,00.
Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties komen voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
Als de cliënt een rechtspersoon is of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, dan wordt in afwijking van het hiervoor vermelde besluit als incassokosten 15% van de openstaande vordering gerekend, met een minimum van € 250,00.

Artikel 17
De uurtarieven van (medewerkers van) Notariskantoor Timmers worden jaarlijks (per 1 januari) geïndexeerd.
Urentarieven worden op hele euro's afgerond.

Artikel 18
De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 19
Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen.

Artikel 20
Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing.
Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Artikel 21
Deze algemene voorwaarden bestaan in het Nederlands en het Engels. In geval van geschil over inhoud of strekking is de Nederlandse tekst bindend.

 

***

 

General Terms and Conditions

Article 1
The notarial practice is a practice with corporate personality. A civil-law notary practicing through a practice with corporate personality is the contracted party, hereafter mentioned as: Notariskantoor Timmers.

Article 2
All assignments given either directly to Notariskantoor Timmers B.V. or to civil law notary mr R.W.B. Timmers, or to individual employees, shall exclusively be accepted and executed by and on behalf of Notariskantoor Timmers B.V. The articles 7: 404, 7: 407 paragraph 2 and 7: 409 of the Dutch Civil Code do not apply.

Article 3
These general terms and conditions apply to all legal relationships between the client and Notariskantoor Timmers. These general terms and conditions have also been laid down for the directors of the practice with corporate personality and for all the junior civil-law notaries and all other persons working with, for or on behalf of the civil-law notary. In case a new version of these general conditions is issued, that new version will apply instead of the old version.

Article 4
If an assignment is given by more than one person, each of them is jointly and severally liable for the amounts that are due regarding that contract assignment to Notariskantoor Timmers. In case of death of the client, his rights and obligations will transfer to the legal successors under universal title. Managing directors, shareholders, (prospective) founders and partners are jointly and severally liable for the fulfilment of the obligations to Notariskantoor Timmers and is regarded as a co-client of the legal entity or partnership by which or in respect of which any assignment is given to Notariskantoor Timmers (including an instruction to form a legal entity or partnership).

Article 5
If the client fails to (timely) provide the information and/or documents required for the execution of the assignment, or fails in any other way to enable Notariskantoor Timmers to execute the assignment or hinders the execution thereof; or if the client is in breach of its financial obligations or if it reasonable to assume that it will do so in the future, Notariskantoor Timmers shall be entitled to suspend or terminate the assignment with immediate effect, without any obligation to pay compensation, refund retainers etc.

Article 6
To the services provided by Notary Timmers and work performed the Act on Prevention of Money Laundering and Financing of Terrorism (WWFT) applies. The WWFT contains both the obligation to perform client due diligence as the notification. The notary is obliged to report to the Financial Intelligence Unit in Zoetermeer, Netherlands. If the notary proceeds to report an unusual transaction he is not allowed to report to the relevant client. Notary Timmers is not liable for the consequences of the notification for the client and for third parties.

Article 7
Notaris Timmers shall not be liable for damages caused by shortcomings on the part of external experts or third parties engaged by Notaris Timmers. Each instruction to Notaris Timmers implies the client's acceptance of any conditions set forth by the external experts or third parties concerned with the purpose of limitation of liability. Notariskantoor Timmers is authorized to accept any liability limitation clauses of such third parties and external experts on the client's behalf.

Article 8
The liability of the civil-law notary is limited to the cover for which professional liability insurance has been taken out, plus the excess, if applicable. Minimum standards which the insurance must comply with are included in the applicable Rules of Professional Conduct and Practice. If, for whatever reason, no payment is made under this insurance, the liability of the civil-law notary is limited to an amount equal to the fee charged for the performance of the relevant instruction involving the work from or as a result of which the damage and/or loss has occurred.

Article 9
The limitation of liability also applies if the civil-law notary is held liable for damage and/or loss arising directly or indirectly from the incorrect functioning of the equipment, software, data files, registers or other items used by the civil-law notary in the performance of the instruction.

Article 10
Notice of liability must be preceded by a complaint submitted to Notariskantoor Timmers.
The complaint must be submitted promptly after the reasons for the complaint have or should reasonably have become clear to the client, in writing and stating grounds, failing which Notariskantoor Timmers shall not accept any liability. Every right to compensation will in any case lapse twelve months after the event from which the liability arises either directly or indirectly. 11. The client holds Notariskantoor Timmers harmless against all claims from third parties, including reasonable costs of legal assistance, which are in any way connected with or the results of the work done by Notariskantoor Timmers in the performance of the instruction.

Article 12
Notariskantoor Timmers shall retain sole and exclusive copyright to all documents and such prepared by it and/or supplied to the client or third parties.

Article 13
The civil-law notary will inform the client in good time and clearly of the financial consequences of his engagement. The fee will be determined based on the hours spent on the instruction multiplied by the hourly rate applied by the civil-law notary, unless otherwise agreed.
If the civil-law notary performs work as a result of a purchase agreement, the parties will be charged the fee as agreed by the parties in the purchase agreement. If nothing has been agreed in this respect, the civil-law notary will charge the purchaser the fee. The civil-law notary will inform the client in good time if more costs will be charged than agreed on. The civil-law notary may not charge the costs of his work to another instruction, another part of the instruction or any party other than the client.

Article 14
An instruction will be deemed to have been accepted:
- if the client has received confirmation of the instruction from the contracted party; or
- if the client takes receipt of either a draft deed drawn up on behalf of the civil-law notary at the client's request or of a personal advice that has been given; or
- if the civil-law notary receives a purchase agreement stipulating that the civil-law notary will execute the deed of transfer and commences all the related work.

Article 15a
When a client prematurely terminates the assignment, Notary Timmers is entitled to claim payment of his fees on the basis of the time spent by Notary Timmers on the assignment, at the usual hourly rates of the firm, unless the client and Notary Timmers have agreed otherwise in writing.

Article 15b
Contrary to the above, if the appointment for the execution of notarial deed(s) can not take place two days or less before the agreed time of execution of the relevant notarial deed(s) and if it is determined that the assigned work will not be completed, Notariskantoor Timmers is entitled to claim from the client payment regarding sub 15.a. mentioned assigned work of ninety percent (90%) of the agreed fee for the assignment (including clause regarding extra work).

Article 15c
If no fee has been agreed to, Notariskantoor Timmers is entitled to claim from the client in the case mentioned in sub 15.b., ninety percent (90%) of the offer rate (including clause regarding extra work) that Notary Timmers charges at the start of the assigned work.

Article 16
Payment must be made within the terms for payment indicated on the invoices and, if no such period is indicated within fourteen days of the invoice date. Possible complaints about invoices must also be made within the terms for payment indicated on the invoice, in the absence whereof the right to complain lapses. In the absence of payment in good time, the client is in default and is due the statutory interest ("wettelijke handelsrente") according to article 6:119a of the Dutch Civil Code, such with a minimum of € 50.00.
In case of non-payment after demand for payment, the extrajudicial collection costs will be payable by issuer of the assignment by the client. The costs of extrajudicial collection are calculated based on the Ordinance restitution of extrajudicial collection costs (“Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”).
If the client is a legal entity or a natural person acting in the execution of his/her occupation or business, in deviation from the above ordinance, the extrajudicial collection costs will be calculated in the amount of 15% of the amount payable, with a minimum of € 250.00.

Article 17
The hourly rates of (employees of) Notariskantoor Timmers will be indexed yearly as per January 1st.

Article 18
The civil-law notary will comply with all existing rules of professional conduct and practice. An explanation of these rules can be found in the consumer brochure ‘Spelregels voor notaris en consument’ (Rules of the game for civil-law notaries and consumers), prepared by the Dutch Royal Notarial Association in consultation with the Dutch Consumer’s Association and the Dutch Association of (Prospective) Home Owners. This brochure can be found on www.knb.nl and can be provided on request.

Article 19
A Complaints and Dispute Settlement Procedure for the Notarial Profession applies. This can be found on www.knb.nl and www.degeschillencommissie.nl. The Disputes Committee for the Notarial Profession will not deal with a complaint until the office complaints procedure has been completed.

Article 20
Dutch law will apply to the services provided and to any claim for liability. Any disputes will be settled exclusively by the Dutch courts or the Disputes Committee.

Article 21
These general terms and conditions are available in both Dutch and English. In the event of these versions are conflicting, the Dutch text shall supersede.

Notariskantoor Timmers gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hier
 Cookies NIET accepteren