BV

Inleiding oprichting

Oprichting BV algemeen

De B.V. (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is een rechtspersoon met een in aandelen verdeeld kapitaal. Dit houdt in dat het startvermogen van de vennootschap in aandelen is verdeeld die een bepaalde nominale waarde hebben (bijvoorbeeld €1,00 of €0,01). De oprichters zijn de (rechts)personen die het startkapitaal in de B.V. storten en daarvoor aandelen toegekend krijgen. Buitenlandse personen kunnen aandeelhouder en/of bestuurder zijn.

De beperkte aansprakelijkheid wil zeggen dat alle risico’s in beginsel voor rekening van de B.V. komen en dat aandeelhouders en bestuurders niet persoonlijk aansprakelijk zijn. Dit uitgangspunt kent echter uitzonderingen, waarover wij je uiteraard kunnen adviseren.

Een eenvoudige B.V. heeft een bestuur en een algemene vergadering van aandeelhouders (AVA). Het bestuur regelt over het algemeen de dagelijkse gang van zaken en vertegenwoordigt de B.V. De AVA neemt grote besluiten die de B.V. betreffen en moet soms bestuursbesluiten goedkeuren.

Belangrijke besluiten zijn bijvoorbeeld:

  • uitgifte van aandelen
  • kapitaalvermindering
  • statutenwijziging
  • juridische fusie en splitsing
  • ontbinding

Sinds de wetswijzigingen in 2012 en 2013 is er veel mogelijk met de B.V. Wil je bijzondere regelingen treffen op het gebied van stemrecht, winstrecht en afspraken over samenwerking, dan kunnen wij je daarover goed adviseren en passende statuten voor de B.V. opstellen of eventueel een beter passende rechtsvorm adviseren.

Aandelenkapitaal BV

Een B.V. kan worden opgericht met een aandelenkapitaal van minimaal €0,01. Wij adviseren echter altijd om een kapitaal te kiezen waarmee de B.V. voldoende geld heeft om de oprichtingskosten en eerste startkosten te betalen (bijvoorbeeld €1.500-2.000).

Soorten aandelen BV

Gewone aandelen hebben gelijke stem- en winstrechten. Het is mogelijk om in de statuten bijzondere aandelen te creëren (bijvoorbeeld letteraandelen) met afwijkende stem- of winstrechten.

De aandelen moeten worden volgestort in geld. Indien je niet geld, maar goederen van bijvoorbeeld een onderneming op de aandelen wil storten, is sprake van inbreng in natura. Over de inbreng van een onderneming kun je meer lezen onder het kopje ‘VOF’ op onze website.

Voor de levering van aandelen is een notariële akte verplicht. Hierbij kunnen wij uiteraard van dienst zijn.

Kamer van Koophandel

Na het ondertekenen van de akte van oprichting wordt de vennootschap ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Ook wijzigingen in de B.V., zoals statutenwijziging, nieuwe bestuurders en de enig aandeelhouder, moeten worden ingeschreven.

Ons kantoor heeft veel ervaring met B.V.’s in het midden- en kleinbedrijf, maar ook met bedrijven waarin internationale rechtsvormen zijn betrokken. Wij kunnen je assisteren met oprichtingen, statutenwijzigingen, fusie, splitsing, omzetting van de B.V. in een andere rechtsvorm, aandelenoverdracht, uitgifte van aandelen, besluitvorming, wijzigingen bij de Kamer van Koophandel en andere handelingen die op de B.V. betrekking hebben.

 


Persoonsgegevens


Een paar korte vragen

Een paar korte vragen


Opmerking

Typ bovenstaande code over.
Notaris is mensenwerk

Onze professionals adviseren je graag

mw. mr. Jorinde Pels is onze (waarnemend) kandidaat-notaris op dit gebied.

T: 0252 - 461 007
E: pels@notaristimmers.nl